Regulamin serwisu skleppc.pl

Najważniejsze reguły:
– regulamin ustanawia zasady oraz kryteria użytkowania serwisu skleppc.pl,
– żeby korzystać z serwisu, wymagana jest nieodpłatna rejestracja,
– rejestracja oznacza respektowanie reguł regulaminu.

Ograniczenie winy posiadacza witryny:
– blog skleppc.pl ma profil informacyjny, udostępniane w nim artykuły nie przedstawiają konsultacji albo instrukcji zachowania w sprecyzowanych sprawach,
– właściciel witryny nie ponosi konsekwencji za treść publikacji, ani za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku podporządkowania się treści publikacji,
– w publikacjach przedstawiane są refleksje autorów, nie właściciela witryny,
– właściciel strony nie jest odpowiedzialny za zawartość komentarzy umieszczanych pod publikacjami przez internautów.

Strona odmawia kopiowania i przedruku treści udostępnianych na skleppc.pl. Związane jest to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r. Naruszenie tego przepisu związane jest z zawiadomieniem organów ścigania.

Za publikowane treści odpowiada wyłącznie twórca.

Publikacja treści:
1. publikacja winna zawierać powyżej 2500 znaków bez odstępów,
2. publikowane są wyłącznie właściwe gramatycznie publikacje, zawartość z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każdy tekst winna posiadać zdjęcie w zgodzie z tematyką publikacji. Załączony obrazek winien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość publikacji powinna być unikalna i nie może znajdować się na innych serwisach, zarówno przed, jak i po dodaniu na skleppc.pl,
5. autor artykułu oświadcza, że myśli opisane w tekście stanowią jego prywatne przekonania. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji i za potencjalne zniszczenia będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. teksty oraz domeny w linkach nie powinny mieć niezgodnej z polskimi przepisami treści, odnosi się to też zawartość dla dorosłych internautów,
7. dołączane teksty winny być intrygujące i o charakterze demonstracyjnym. Teksty zamieszczone na stronie skleppc.pl winny być jasne dla każdego użytkownika,
8. artykuł może zawierać nie więcej niż jeden link w treści w formie URL lub brand.
9. autor informuje, że posiada do niej pełne prawa autorskie.

Postanowienia końcowe:
Posiadacz strony skleppc.pl może odrzucić artykuł bez udzielania motywu. Dodatkowo nie będą zamieszczane artykuły, które nie spełniają warunków podanych w regulaminie.